• Beknopte lijst wapens, militaire goederen en dual-use goederen voor gebruik door bedrijven, particulieren en overheden

 • De juridische kaders die opgesteld zijn door de Wapenordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 juni 2013 voor militaire goederen en technologie, en Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 voor dual-use goederen en technologie, schetsen een beeld van wat precies telt als “militair goed/technologie” of “dual-use goed/technologie” volgens de geldende wetgeving. Door zowel deze Europese wetgeving, alsook de omzetting naar Brusselse wetgeving, worden de categorieën goederen (ML categorieën van 1 t.e.m. 22 voor militair, DU categorieën van 0 t.e.m. 9 voor dual-use) gebruikt als basis voor te bepalen wat een vergunning vereist en wat niet. Deze lijsten zijn echter lang en complex, en niet altijd evident om te lezen voor de aanvragers (particulieren, bedrijven).


  Bijgevolg is de lijst die jullie hierbij vinden opgesteld in het Frans en vertaald naar het Nederlands om als “navigatiekaart” gebruikt te kunnen worden. De lijst is niet exhaustief, en de wetgeving gaat geregeld in dieper detail dan wat er in weergegeven wordt, maar het geeft een goed beeld van wat alvast telt, en kan veel voorafgaande vragen beantwoorden. Eveneens zou de lijst in de toekomst aangepast kunnen worden, zowel indien de wetgeving zelf verandert, alsook als er delen van de lijst onduidelijk zouden blijken te zijn of meer vragen zouden genereren dan ze beantwoorden. Echter hopen wij er op dat dit het leven van onze (potentiële) klanten gemakkelijker maakt in hun eigen opzoekwerk.


  De Cel vergunningen blijft uiteraard ter beschikking voor vragen die jullie zouden hebben, zowel over deze lijst alsook of de in- uit- of doorvoer die jullie voor ogen zouden hebben een vergunning nodig heeft.

 • COVID-19 maatregelen

 • Gezien de snelle evolutie omtrent het Covid-19 virus, heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel maatregelen aangenomen om zijn medewerkers te beschermen van de pandemie.

  Bijgevolg wordt het personeel van de GOB ten sterkste aangeraden om zoveel mogelijk te doen in telewerk.

  Wat de activiteiten van de Cel vergunningen betreft, wil dit concreet het volgende zeggen:

  • De medewerkers van de Cel blijven beschikbaar via telefoon en email: de gegevens zijn, ter herhaling, beschikbaar op website: http://du-arms.brussels/nl/  
  • De dossiers (vrijgavebrieven en vergunningen) voor zowel wapens als dual-use goederen zullen op dezelfde manier behandeld worden
  • Bijeenkomsten met bedrijven zijn opgeschort tot nader bericht

  Wij zetten ons in om de kwaliteit van onze dienstverlening in de mate mogelijk te behouden, en zullen punctueel antwoorden op problemen die zich zouden kunnen voordoen.

  De telewerkmaatregelen zijn voorzien tot en met 05 april, maar kunnen verlengd worden afhankelijk van hoe de situatie evolueert.

  Wij willen ons bij voorbaat excuseren voor het ongemak, en wensen u en uw naasten al het beste toe.

 • Bewustmaking van het universitair academisch milieu over dual-use

 • De aanneming van het Horizon 2020 plan (Europees onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020) heeft vragen te boven gebracht rond proliferatierisico’s. Onderzoekers moeten meer dan vroeger reflecteren over de mogelijkheid dat hun wetenschappelijk onderzoek potentiële indirecte en onbedoelde ontwikkelingen van massavernietigings- of conventionele wapens met zich mee zou kunnen brengen, of andere doeleinden verboden door Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik. In het aankomend Horizon Europe Plan, wordt deze verplichting opnieuw opgenomen en uitgebreid worden.

  Om deze problematieken te confronteren, hebben de Vrije Universiteit Brussel en de Franstalige universiteiten nauw samengewerkt met de Directie Wapenvergunningen van het Waals Gewest. Hier zijn al twee zaken uitgekomen: een interuniversitair netwerk en procedure die aangenomen en geïmplementeerd zijn, en ook een “Guidelines for researchers on dual use and misuse of research” die geschreven en geadopteerd is.

  Universitaire onderzoekers hebben concreet de opdracht om zichzelf te bevragen of er potentiële risico’s verbonden zijn aan hoe hun werk gebruikt zou kunnen worden. Nog des te meer is het aan hen om zeker te zijn dat vijandige elementen het niet te pakken kunnen krijgen.

  Vragen gelinkt aan het volgende zijn van groot belang:

  –          wereldwijd verboden onderzoeksdoelstellingen: ontwikkeling van massavernietigingswapens (nucleair, chemisch), ontwikkeling van conventionele wapens;

  –          indirecte, onbedoelde bijdragen aan bepaalde soorten onderzoek: aan massavernietigingswapens, aan conventionele wapens, aan verboden of tegenstrijdige doeleinden (mensenrechtenschendingen, terrorisme, etc.)

  In bepaalde gevallen kan een autorisatie (vergunning) nodig zijn.

 • De Europese Unie brengt haar belangrijkste controle-instrument voor wapenuitvoer up-to-date

 • Na een herziening die meer dan anderhalf jaar in beslag genomen heeft, is de EU op 16 september ll. tot een consensus gekomen betreffende het bijwerken van het gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie.

  Dit gemeenschappelijke standpunt is het belangrijkste politieke instrument van de EU inzake wapenuitvoer. Het bevat door alle Lidstaten van de EU te verifiëren criteria vooraleer wapenvergunningen af te geven. Deze criteria evalueren met name de naleving van de mensenrechten in de landen van bestemming en de risico’s die de uitgevoerde wapens zouden kunnen inhouden voor de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in het land of zijn regionale omgeving.

  In België vormen deze Europese criteria de basis van de regelgeving betreffende de wapenuitvoer, die sinds 2003 vooral een gewestelijke bevoegdheid is. De ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan, die de internationale handel in wapens en militaire uitrustingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt, verwijst immers naar deze criteria.

  Op voorstel van België versterkt de nieuwe versie van het gemeenschappelijke standpunt de regels inzake rapportering, wat de transparantie en de onderlinge uitwisseling van informatie tussen de Lidstaten zal verbeteren. Bovendien krijgen corruptie en gendergerelateerd geweld meer aandacht. België heeft ook striktere evaluatiecriteria voorgesteld wat betreft mensenrechten evenals voor het doorsluizen van wapens naar niet-vergunde gebruikers via bonafide kopers. Helaas kon binnen de EU geen consensus hierover bereikt worden.

  De herziening van het gemeenschappelijke standpunt werd voorbereid door de werkgroep van de Raad van de EU gewijd aan de uitvoer van conventionele wapens (COARM) waarin de vertegenwoordigers van de gewesten en van de federale regering zetelen voor België.

  Ons land en ons gewest hebben een voortrekkersrol gespeeld in het herzieningsproces en in de toekomst zullen ze actief en constructief blijven om het Europese regelgevende kader dat de uitvoer van conventionele wapens regelt te versterken.

 • Update van de dual-use regelgeving

 • Op 30 december 2019 heeft de Europese Unie de jaarlijkse update van dual-use producten gepubliceerd. U vindt deze meest recente aanpassingen aan Bijlage I van de ‘dual-use’ verordening in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2199 van de Commissie van 17 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

  Deze gedelegeerde verordening wijzigt naast de lijst van dual-use producten ook de Bijlagen II en IV. Dit kan dus een impact hebben op uniale algemene vergunningen of op de vergunningsplichtigheid wat het overbrengen van dual-use producten naar andere Europese lidstaten betreft. Een volledig overzicht van de aanpassingen kan u vinden op de website van DG Trade van Europese Commissie (EN).

  Photo du drapeau de l’Union européenne

 • Is uw bestemmingsland onderworpen aan sancties?

 • Indien u zou willen controleren of het land naar waar u zou willen uitvoeren het onderwerp is van sanctieregimes (van de VN of de Europese Unie) kan u dit hier nakijken: http://www.sanctionsmap.eu

  Deze website geeft een courante en duidelijk zichtbare blik op de geografie van de momenteel geldende sanctieregimes.

  Een controlereflex opbouwen voor uitvoer naar een nieuw land geeft u de mogelijkheid om snel te controleren of uw potentiële klant al dan niet het onderwerp is van een direct verbod en/of de goederen in kwestie onderworpen zijn aan een internationale sanctie.

  Desalniettemin moet men rekening houden dat de afwezigheid van een sanctieregime niet wil zeggen dat de uitvoer sowieso zal worden toegestaan. Andere criteria  treden evenzeer in werking bij de beoordeling van iedere beweging.

  Voor iedere bijkomende gewenste verklaring kan u de Cel Vergunningen contacteren.

   

  Foto toespraak van Mijnheer Poutine tijdens de Algemene vergadering van de Verenigde Naties