Op 30 december 2019 heeft de Europese Unie de jaarlijkse update van dual-use producten gepubliceerd. U vindt deze meest recente aanpassingen aan Bijlage I van de ‘dual-use’ verordening in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2199 van de Commissie van 17 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Deze gedelegeerde verordening wijzigt naast de lijst van dual-use producten ook de Bijlagen II en IV. Dit kan dus een impact hebben op uniale algemene vergunningen of op de vergunningsplichtigheid wat het overbrengen van dual-use producten naar andere Europese lidstaten betreft. Een volledig overzicht van de aanpassingen kan u vinden op de website van DG Trade van Europese Commissie (EN).

Photo du drapeau de l’Union européenne