ALGEMEEN (WAPENS EN DUAL-USE GOEDEREN)

Personen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel er zich bevindt.
De invoerder of uitvoerder, d.w.z. de fysieke of rechtspersoon die eigenaar is van de goederen, wordt verplicht de formaliteiten uitvoeren.
In geval van doorvoer, moet een expediteur gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de aanvraag opmaken, mits zijn statuut dit toelaat.
Iedere permanente beweging van ingevoerde, uitgevoerde of overgedragen goederen.
Men gebruikt de categorie “overdracht” voor invoer en uitvoer binnen de Europese Unie.
Goederen die tijdelijk ingevoerd, uitgevoerd of overgedragen worden voor één van de volgende redenen:
TF = herstelling of verwerking in België;
TAF = herstelling of verwerking in het buitenland;
ITI = expositie, demonstratie, beurs, etc. in België;
STU = expositie, demonstratie, beurs, etc. in het buitenland;
NOKE = notificatie van tijdelijke uitvoer in het kader van jacht of sportschutten (buiten de EU). Deze goederen moeten binnen het jaar heringevoerd of heruitgevoerd worden.
Vergunningen kunnen voor een periode van één jaar hernieuwd worden vanaf de begindatum van de eerste vergunning. Indien de saldi van hoeveelheid, gewicht en waarde veranderd zijn, moeten ze in de aanvraag tot hernieuwing aangepast worden.
Een dergelijke aanvraag moet vergezeld worden van de oorspronkelijke licentie.
Via de FOD Financiën (Tarifering van de douane) da.manregional.bxl@minfin.fed.be of op de website van Tarbel: http://tarweb.minfin.fgov.be/.
Men spreekt over doorvoer wanneer de goederen uitsluitend op Belgisch grondgebied gebracht worden om vervoerd te worden naar een ander land, en dit op één van de volgende wijzes:
– Ze worden overgescheept van één vervoersmiddel op een ander vervoersmiddel;
– Ze worden ontladen van één vervoersmiddel, om vervolgens opnieuw geladen op hetzelfde vervoersmiddel (bijvoorbeeld om bewaard te worden bij de douane). Het simpele feit van België te doorkruisen zonder het verbreken van lading vereist geen doorvoerlicentie.
OPGELET! Overdracht tussen twee EU-lidstaten is een uitzondering en wordt anders behandeld.
Technologie in deze context verwijst naar de specifieke vereiste kennis voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruiken” van een product. Hieronder hoort de kennis die overgedragen wordt door middel van “technische documentatie” of “technische bijstand”:
• Technische bijstand kan vormen aannemen zoals: instructies, praktische processen, opleiding, toegepaste kennis, consultancydiensten. Het kan ook de overdracht van “technische documentatie” bevatten;
• Technische documentatie kan vormen aannemen zoals: gegevens die voorgesteld kunnen worden in de vorm van plannen, diagrammen, maquettes, formules, tabellen, tekeningen en ingenieurskundige specificaties, handleidingen en instructies. Dit kan in geschreven vorm of opgenomen zijn in middelen zoals schijven, tapes, ROMs, etc.
Overdracht van technologie op mondelinge wijze hoort hier evenzeer bij.
Onze diensten worden gratis aangeboden worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel de procedure alsook ondersteuning met de aanvraag.

WAPENS

U moet niets vragen van onze diensten, zolang de eindbestemming in de BENELUX ligt. Indien de eindbestemming zich buiten de BENELUX bevindt, is een licentie of een autorisatie noodzakelijk.
De volgende wapens worden beschouwd als vrij verkoopbaar en vereisen geen vergunning:
– “witte wapens”, zoals keukenmessen, dolken, vouwmessen en blaaspijpen;
– non-vuurwapens (wapens die projectielen afvuren zonder dat er poeder verbrand wordt), zoals katapulten, bogen en kruisbogen, paintballgeweren, airsoftgeweren, erkende alarmen en slachtapparatuur;
– historische, folklorische en decoratieve wapens (zie hieronder);
– geneutraliseerde wapens, dit wil zeggen wapens die incapabel gemaakt zijn om te schieten. Enkel de Proefbank voor vuurwapens in Luik kan in ons land wapens neutraliseren.
Op aanvraag, kan de Cel vergunningen een attest leveren dat vaststelt dat het betrokken goed of technologie van een aard is dat niet onderworpen wordt aan de relevante wetgeving.
• Complete draagbare wapens;
• Onderdelen en stukken van wapens;
• Accessoires voor wapens (optiek, etc.);
• Munitie en onderdelen van munitie;
• Militair materiaal;
• Technologie die wapens aanvoert.

– Wapens die uitsluitend zwart buskruitpatronen met geïncorporeerd slagsas gebruiken, waarvan het model of het patent van voor 1890 dateert, en de fabricatie van voor 1945;

– Wapens die gedragen worden op folklorische markten of op historische re-enactments, zolang het om lange geweren of zwart buskruitpistolen gaat, met slechts één schot, met een gladde loop en aparte slagsas, aangevoerd met vuursteen- of percussieslot, en geladen aan de opening van het geweer;

– Wapens gefabriceerd voor 1895.

Deze wapens zijn vrij verkoopbaar maar zijn onderworpen aan een vergunning.

Het materiaal hervat in artikel 3, §1 van de wet van 8 juni 2006 (zoals bijvoorbeeld: volautomatische wapens, geluidsdempers, wapenstokken, sprays, tasers, werpmessen, nunchaku’s, werpsterren (shurikens), etc.)

Extra aandacht wordt verstrekt aan aanpasbare viziers voor op wapens. Hieronder worden beschouwd als verboden:

• Viziers om doelwitten te verlichten
• Viziers die als beeldomzetter of als beeldversterker dienen
• Nachtkijkers
• Laserviziers die een punt of straal doen materialiseren op het doelwit

De invoer, uitvoer en doorvoer van verboden materiaal is dus verboden. Bepaalde vrijstellingsregimes bestaan binnen het kader van de ordediensten en het leger. In dit scenario, zal de invoerder een engagement moeten ondertekenen waarin een reeks voorwaarden staan. Deze voorwaarden hebben als doel te verzekeren dat het verboden materiaal niets buiten de demonstratieve doeleinden van de ordediensten en het leger zal dienen, en heruitgevoerd of vernietigd zal worden indien het contract niet is toegewezen.

Voordat u een vergunning aanvraagt bij onze dienst, moet u in bezit zijn van een autorisatie ter bezit van het wapen of de wapens in kwestie.

Het kaan dus gaan om:

• Een sportschutterslicentie;
• Een geldige Belgische jachtvergunning;
• Een jachtvergunning van een andere lidstaat van de Europese Unie, vergezeld van een “Model 9” formulier uitgereikt door de Dienst Wapens van Brusell Preventie en Veiligheid (armes.wapens@bps.brussels);
• Een “Model 4” formulier uitgereikt door de diensten van de provinciegouverneur;
• Een erkenning als een verzamelaar;
• Een erkenning als een wapenhandelaar.

Wapenhandelaars of bedrijven, en dit voor de eerste uitvoer- of doorvoeraanvraag. Particulieren zijn vrijgesteld.
Een vereenvoudigde procedure bestaat binnen het exclusieve kader van transacties tussen een Belgische en een buitenlandse wapenhandelaar.
De wapenhandelaar moet een zeker aantal transacties met het buitenland kunnen rechtvaardigen. De toekenning van deze open vergunning hangt af van de situationele beoordeling van de Cel Vergunningen.
Deze kaart kan aangevraagd worden bij de Dienst Wapens van Brussel Preventie en Veiligheid (armes.wapens@bps.brussels).
U moet geen vergunning aanvragen voor de invoer of uitvoer van de wapens en munitie ingeschreven op de Kaart indien u zich binnen de Europese Unie verplaatst. Dit geldt echter slechts zolang u kan bewijzen, aan de hand van een uitnodiging of een ander bewijs, dat u deze vuurwapens daadwerkelijk overdraagt om persoonlijk mee te doen aan de jacht of aan sportschutten.
Een “CII” is een document dat verleend wordt door de Cel Vergunningen aan Brusselse firma’s om de autoriteiten bevoegd voor hun leverancier toe te laten een uitvoer- of doorvoerlicentie op te maken. Dit is dus een officieel akkoord van de GOB dat een product in België wordt ingevoerd.
Dit document sluit de verplichting niet uit om een invoervergunning te bekomen!

DUAL-USE

De goederen vermeld in Europese Verordening (EG) 428/2009 van 5 mei 2009 en zijn wijzigingen.

Deze termen hebben iedere een aparte betekenis. Verordening (EG) nr. 428/2009 definieert ze op de volgende wijze:

Uitvoer: het betreft:
1. Een uitvoerprocedure zoals beschreven in Artikel 161 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (gemeenschappelijk douanewetboek).
2. Een wederuitvoer zoals beschreven in Artikel 182 van de Code, met uitzondering van goederen die doorgevoerd worden.
3. De overdracht van software of technologie via een elektronisch middel, waaronder fax, telefoon, email of ieder ander elektronisch middel, naar een bestemming buiten de Europese Gemeenschap ; dit omvat het beschikbaar stellen in elektronische vorm van software en technologie aan fysieke personen, rechtspersonen en vennootschappen buiten de Gemeenschap. Deze definitie is ook toepasbaar op de mondelinge overdracht van technologie wanneer dit gedaan wordt via telefoon.

Doorvoer :
Dit betreft de vervoer van dual-use goederen die hun oorsprong kennen bij een niet-EU staat, die het douanegebied van de Unie binnentreden en deze doorkruisen naar een bestemming buiten de Unie.

Overdracht:
Dit betreft intracommunnautaire bewegingen van dual-use goederen voor de goederen opgenomen in Annex IV van Verordening (EG) nr. 428/2009.

Een licentie blijft één jaar geldig. Wanneer deze periode verlopen is, moet het document hernieuwd worden door de Cel Vergunningen.

De begindatum van geldigheid van deze licenties is die dat op het attest of de licentie staat. Gelet op geopolitieke situaties kunnen deze vergunningen echter tijdelijk worden opgeschort of zelfs ingetrokken.

Het is daarom aan de houder van de vergunning om het originele document onverwijld aan de vergunningverlenende eenheid terug te geven.

NEEN. Verordening (EG) nr. 428/2009 betreft louter uitvoer, doorvoer en overdracht van dual-use goederen of technologie.
Brokerage betreft het uitvoeren van commerciële activiteiten met oog op uitvoer. Traditioneel gezien gaat het om de uitvoer te ondernemen van goederen die zich in het buitenland bevinden, en voor het buitenland bestemd zijn. Het bedrijf of de particulier treedt dus op als tussenpersoon om de goederen te verplaatsen die zich niet in België bevinden. Brokerage voor dual-use goederen en technologie is geen regionale competentie, maar een federale competentie.
In principe zijn er geen uitvoervergunningen vereist voor dual-use goederen en technologie tussen lidstaten van de Europese Unie (men spreekt tenslotte over overdracht). Bijgevolg moet de EU inderdaad als één geografische entiteit bekeken worden. Machtigingen zijn louter vereist indien de goederen het grondgebied van de EU verlaten. Desalniettemin zijn er voor sommige goederen die vermeld worden in Annex IV van Verordening (EG) nr. 428/2009 uitvoervergunningen vereist.
Op aanvraag kan de Cel Vergunningen een vrijgavebrief opmaken die aantoont dat de goederen of technologie in kwestie niet door de wet geviseerd worden.