• Regelgeving

 • Er zijn twee legale grondslagen die bewegingen van wapens en dual-use goederen en technologieën (ook gekend als goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen (het gaat hier dus om twee duidelijk onderscheidbare materies):

  Voor wapens: de relevante regelgeving is de Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan. Deze Ordonnantie, wel eens de “Wapenordonnantie” genoemd, werd bekrachtigd door het Uitvoeringsbesluit van 3 april 2014. Deze ordonnantie zet drie Europese richtlijnen om.

  Deze Europese richtlijnen zijn als volgt:

  – Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

  – Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik en

  – Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap. Deze richtlijn, die vaak geüpdatet wordt, bevat de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, die de goederen en technologieën die onder deze wetgeving vallen in 22 categorieën indeelt.

  De ordonnantie zelf bestaat uit vier delen:

  – Het eerste deel definieert de algemene principes en het toepassingsgebied;

  – Het tweede deel betreft wapens voor civiel gebruik;

  – Het derde deel betreft wapens voor militair gebruik en

  – Het laatste deel betreft de voorwaarden voor de opschorting, intrekking, beperking en uitsluiting van vergunningen, waaronder wegens sanctieregimes.

  – Voor dual-use goederen en technologie: hier wordt de regelgeving in eerste instantie gebaseerd op een Europese wet, namelijk Verordening (EG) Nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29 mei 2009).

  Deze regelgeving is belangrijk, aangezien het de geldende regels afzonderlijk bepaalt en eveneens de lijsten van geviseerde goederen bevat, die volgens de wet een toestemmingsaanvraag vereisen.

  De onderstaande tabel geeft een verdere duiding aan de regels van toepassing:

  Goederen opgenomen in de lijst van wapens (zowel burger als militair), onderdelen, munitie, etc.

  Goederen opgenomen in de lijst van dual-use goederen en technologie

  Ordonnantie van 20 juni 2013

  “Wapenordonnantie”

  Belgisch Staatsblad van 21 juni 2013

  +

  Uitvoeringsbesluit van 3 april 2014

  Belgisch Staatsblad van 17 juli 2014

  +

  LIJST VAN GEVISEERDE GOEDEREN

  GEMEENSCHAPPELIJKE EU-LIJST VAN MILITAIRE GOEDEREN

  Verordening (EG) Nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009

  +

  Verordening (EG) Nr. 1232/2011 van het Europees Parlement

  en de Raad van 16 november 2011

  tot wijziging van de Verordening(EG) Nr. 428/2009

  +

  LIJST VAN GEVISEERDE GOEDEREN

  Gedelegeerde Verordening (EG) Nr. 2019/2199

  van de Commissie van 17 oktober 2019

  tot wijziging van de Verordening (EG) Nr. 428/2009

  Tussenhandel in wapens valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Justitie wegens de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Met tussenhandel bedoelen we:

  – Het onderhandelen over of het organiseren van transacties van één derde land naar een ander derde land met het doel van aankoop, verkoop of levering van wapens en/of dual-use goederen, alsook aanverwante technologie

  of

  – De aankoop of verkoop van wapens en/of dual-use goederen en aanverwante technologie die zich in een derde land bevinden, voor overdracht naar een ander derde land.

  De makelaar is de persoon die tussenhandelsdiensten verleent.

  Aanvullend bij deze regelgeving, zijn er nog reglementen die specifieke beperkingen opleggen in verband met landen of instanties die als geopolitiek gevoelig worden beschouwd. Men spreekt hier van sanctieregimes. De Verenigde Naties of de Europese Unie stellen ze doorgaans op, en ze kunnen betrekking hebben op verschillende categorieën goederen. De ernst van de situatie en de gevaarlijkheid van het materiaal in kwestie wordt hier in achting genomen. Je kan al deze sanctieregimes vinden door de weblink www.sanctionsmap.eu. Het geeft een overzicht van de sanctieregimes van toepassing.

  U kan deze site ook raadplegen voor meer informatie over sancties. Het geeft een overzicht van de sanctieregimes die in België van toepassing zijn, afkomstig van iedere relevante instantie.

  In het algemeen hebben deze sancties betrekking op bepaalde soorten ondernemingen en/of personen (staat of privé). Het betreft economische beperkingen en verboden in- en uitvoer van bepaalde goederen.

  Foto OpgeletHet kan moeilijk zijn om te bepalen tot welke categorie de wapens of dual-use goederen die u wilt invoeren of uitvoeren behoren. Moest er twijfel ontstaan, aarzel dan niet om met onze Cel contact op te nemen.

top