Regelgeving wapens en militair materiaal
Internationale bewegingen van vuurwapens en militair materiaal worden beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is bepaald in de Ordonnantie betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan van 20 juni 2013. Deze ordonnantie zet in het bijzonder twee Europese richtlijnen betreffende civiele vuurwapens om naar het Belgisch recht : Richtlijn 91/477/EEG, die geactualiseerd en geamendeerd is door Richtlijn (EU) 2017/853 enerzijds, en Richtlijn 2009/43/EG betreffende vuurwapens en militair materiaal anderzijds.

Civiele vuurwapens
Civiele wapens worden gereguleerd door Richtlijnen 91/477/EEG en 2017/853. Onder deze wapens worden in eerste instantie wapens voor de jacht of het sportschutten begrepen, alsook wapens voor verzameling of voor geschiedkundig of folkloristisch gebruik. De toekenning van de desbetreffende vergunningen is afhankelijk van de administratieve conformiteit van de dossiers in kwestie (detentievergunning, sportschuttersvergunning, jachtvergunning, erkenning als wapenhandelaar,
etc.). Desalniettemin, moest een dossier betrekking hebben op grote hoeveelheden of bedoeld zijn voor een gevoelige bestemming, zullen andere criteria in achting genomen worden.

Wapens en defensiegerelateerde producten
Ieder goed of technologie opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen wordt onder wapens en militair materiaal gerekend. In deze lijst worden 22 categorieën goederen en technologie opgesomd (zie tabel hieronder). Internationale bewegingen van wapens en militair materiaal worden toegestaan of verboden afhankelijk van hoe conform ze zijn aan de criteria uitgestippeld in de volgende teksten : het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van de gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie, alsook het Wapenhandelsverdrag (tekst in het Engels). Deze criteria hebben betrekking op het respecteren van mensenrechten, in de zin van in welke mate het bestemmingsland de mensenrechten en het internationaal recht respecteert, de afwezigheid van een risico dat de goederen of technologie onrechtmatig gebruikt zou worden, de houding van het bestemmingsland tegenover terrorisme, etc.

De categorieën

Cat. Beschrijving van de categorie materieel
ML1 Wapens met gladde loop met een kaliber van minder dan 20 mm, andere wapens en machinegeweren met een kaliber van 12,7 mm (kaliber 0,50 inch) of minder en toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
ML2 Wapens met gladde loop met een kaliber van 20 mm of meer, andere wapens met een kaliber groter dan 12,7 mm (kaliber 0,50 inch), werpers en toebehoren daarvoor en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
ML3 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
ML4 Bommen, torpedo’s, raketten, geleide projectielen, andere ontploffingsmechanismen en ladingen en toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
ML5 Vuurgeleidingssystemen en aanverwante alarm- en waarschuwingssystemen, en aanverwante systemen, test- en uitlijningsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen speciaal ontworpen voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor
ML6 Voertuigen en onderdelen daarvoor
ML7 Chemisch of biologisch toxisch materiaal, „stoffen voor oproerbeheersing”, radioactief materiaal, aanverwante apparatuur, onderdelen en materialen
ML8 „Energetische materialen” en aanverwante substanties
ML9 Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere oppervlakteschepen
ML10 „Vliegtuigen”, „lichter-dan-luchttoestellen”, onbemande luchtvaartuigen (UAV), vliegtuigmotoren, en uitrusting voor „vliegtuigen”, aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
ML11 Elektronische apparatuur „ruimtevaartuigen” en onderdelen die nergens anders in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen zijn bedoeld
ML12 Hoge kinetische energiewapensystemen (High velocity kinetic weapon systems) en aanverwante apparatuur en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur, constructies en onderdelen
ML14 Speciaal militair oefenmaterieel of apparatuur voor het nabootsen van militaire scenario’s, simulatoren speciaal ontworpen voor opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens die onder ML1 of ML2 vallen, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor
ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen speciaal ontworpen voor militair gebruik, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor
ML16 Smeedstukken, gietstukken en andere halffabricaten welke speciaal ontworpen zijn voor de goederen bedoeld in ML1 tot en met ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 of ML19
ML17 Militaire uitrustingsstukken, materialen en bibliotheekprogramma’s en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
ML18 Productieapparatuur en onderdelen
ML19 Gerichte energiewapensystemen, daarmee verbonden apparatuur of apparatuur voor tegenmaatregelen en testmodellen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
ML20 Cryogene en “supergeleidende” apparatuur en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor
ML21 “Programmatuur”
ML22 “Technologie”