Er zijn twee legale grondslagen die bewegingen van wapens en goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) regelen (het gaat hier dus om twee duidelijk onderscheidbare materies) :

–          Voor wapens: de relevante regelgeving is de Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan. Deze Ordonnantie, wel eens de  “Wapenordonnantie” genoemd, werd bekrachtigd door het Uitvoeringsbesluit van 3 april 2014. Deze ordonnantie zet drie Europese richtlijnen om.

Het betreft:

–          Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

–          Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik en

–          Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap. Deze richtlijn, die vaak geüpdatet wordt, bevat de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, waarin de goederen en technologieën die onder de wetgeving vallen in 22 categorieën worden ingedeeld.

De ordonnantie bestaat uit vier delen :

–          Het eerste deel definieert de algemene principes en het toepassingsgebied;

–          Het tweede deel betreft wapens voor civil gebruik;

–          Het derde deel betreft wapens voor militair gebruik en

–          Het laatste deel betreft de voorwaarden voor de opschorting, intrekking, beperking en uitsluiting van vergunningen, waaronder wegens sanctieregimes.

–          Voor goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik: hier betreft het een Europese wet, namelijk Verordening (EG) Nr. 428/2009 van de Raad van 05 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29 mei 2009).

Deze regelgeving is belangrijk aangezien het de geldende regels afzonderlijk bepaalt  en eveneens de lijsten van geviseerde goederen bevat die volgens de wet een toestemmingsaanvraag vereisen.

De onderstaande tabel geeft verdere duiding aan de toepasselijke regels.

Goederen opgenomen in de lijst van wapens (zowel burger als militair), onderdelen, munitie, etc.

Goederen opgenomen in de lijst van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik

Ordonnantie van 20 juni 2013

“Wapenordonnantie”

Belgisch Staatsblad

van 21 juni 2013

+

Uitvoeringsbesluit

van 03 april 2014

Belgisch Staatsblad

van 17 juli 2014

+

LIJST VAN GEVISEERDE GOEDEREN

GEMEENSCHAPPELIJKE EU-LIJST VAN MILITAIRE GOEDEREN

Verordening (EG) Nr. 428/2009

van de Raad van 5 mei 2009

+

Verordening (EG)

Nr. 1232/2011

van het Europees Parlement

en de Raad

van 16 november 2011

tot wijziging van de Verordening(EG) Nr. 428/2009

+

LIJST VAN GEVISEERDE GOEDEREN

Gedelegeerde Verordening (EG) Nr. 2017/2268

van de Commissie van 26 september 2017

tot wijziging van de Verordening (EG) Nr. 428/2009

Tussenhandel in wapens vallen onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Justitie wegens de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Met tussenhandel bedoelen we:

–          Het onderhandelen over of het organiseren van transacties van een derde land naar een ander derde land met het doel van aankoop, verkoop of levering van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik, alsook aanverwante technologie

of

–          De aankoop of verkoop van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik en aanverwante technologie die zich in derde landen bevinden, voor overdracht naar een ander derde land?

De makelaar is de persoon die tussenhandelsdiensten verleent.

Aanvullend bij deze twee respectievelijke reglementaties, zijn er nog reglementen die specifieke beperkingen opleggen in verband met landen of instanties die geopolitiek als gevoelig worden bestempeld. Het betreft hier de sanctieregimes. De Verenigde Naties of de Europese Unie stellen ze doorgaans op, en ze kunnen betrekking hebben op verschillende categorieën goederen. De ernst van de situatie en de gevaarlijkheid van de materialen worden hier in achting genomen. Je kan al deze sanctieregimes vinden door op hier te klikken.

U kan deze site ook raadplegen voor meer informatie over sancties. Het geeft een overzicht van de sanctieregimes van toepassing in België, van iedere relevante instantie.

In het algemeen hebben deze sancties betrekking op bepaalde soorten ondernemingen en/of personen (staat of privé). Het betreft economische beperkingen  en  verboden in- en uitvoer van bepaalde goederen.

 Het kan moeilijk zijn om te bepalen tot welke categorie de wapens of goederen voor tweeërlei gebruik die u wilt importeren/exporteren behoren.. In geval van twijfel, aarzel dan niet om met onze Cel contact op te nemen.[:en]Actuellement, deux dispositions légales règlent, en Région de Bruxelles-Capitale, les mouvements d’armes et de biens et technologies à double usage:

Pour les armes: il s’agit de l’Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions. Cette Ordonnance est accompagnée de son Arrêté d’exécution du 3 avril 2014.

Pour les biens et technologies à double usage: il s’agit d’une réglementation communautaire: le Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (Journal Officiel L 134 du 29 mai 2009)

Ces règlementations sont importantes car chacune d’entre elle détermine non seulement les règles applicables mais contient également les listes de biens visés par la réglementation devant faire l’objet d’une demande d’autorisation.

Le tableau ci-dessous reprend, de manière succincte, les réglementations applicables.

Si les biens considérés sont repris dans
les catégories armes (civiles et militaires),
accessoires, munitions, …
Si les biens considérés sont repris dans
les catégories de biens et technologies
à double usage
Ordonnance du 20 juin 2013
Ordonnance sur les Armes
Moniteur belge du 21 juin 2013
+Arrêté d’exécution
du 03 avril 2014

Moniteur belge du 17 juillet 2014
+LISTE DE BIENS VISES
LISTE COMMUNE DES
ÉQUIPEMENTS MILITAIRES
DE L’UE

Conseil du 9 février 2015
(JO 2015/C 129/01)
Règlement (CE) N° 428/2009
du Conseil du 5 mai 2009
+Règlement (UE) N° 1232/2011
du Parlement européen et
du Conseil du 16 novembre 2011

portant modification du
Règlement (CE) N° 428/2009

+LISTE DE BIENS VISES
Règlement délégué (UE)
N° 1382/2014

de la Commission du
22 octobre 2014

modifiant le Règlement (CE)
N° 428/2009