• De Europese Unie brengt haar belangrijkste controle-instrument voor wapenuitvoer up-to-date

 • Na een herziening die meer dan anderhalf jaar in beslag genomen heeft, is de EU op 16 september ll. tot een consensus gekomen betreffende het bijwerken van het gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie.

  Dit gemeenschappelijke standpunt is het belangrijkste politieke instrument van de EU inzake wapenuitvoer. Het bevat door alle Lidstaten van de EU te verifiëren criteria vooraleer wapenvergunningen af te geven. Deze criteria evalueren met name de naleving van de mensenrechten in de landen van bestemming en de risico’s die de uitgevoerde wapens zouden kunnen inhouden voor de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in het land of zijn regionale omgeving.

  In België vormen deze Europese criteria de basis van de regelgeving betreffende de wapenuitvoer, die sinds 2003 vooral een gewestelijke bevoegdheid is. De ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan, die de internationale handel in wapens en militaire uitrustingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt, verwijst immers naar deze criteria.

  Op voorstel van België versterkt de nieuwe versie van het gemeenschappelijke standpunt de regels inzake rapportering, wat de transparantie en de onderlinge uitwisseling van informatie tussen de Lidstaten zal verbeteren. Bovendien krijgen corruptie en gendergerelateerd geweld meer aandacht. België heeft ook striktere evaluatiecriteria voorgesteld wat betreft mensenrechten evenals voor het doorsluizen van wapens naar niet-vergunde gebruikers via bonafide kopers. Helaas kon binnen de EU geen consensus hierover bereikt worden.

  De herziening van het gemeenschappelijke standpunt werd voorbereid door de werkgroep van de Raad van de EU gewijd aan de uitvoer van conventionele wapens (COARM) waarin de vertegenwoordigers van de gewesten en van de federale regering zetelen voor België.

  Ons land en ons gewest hebben een voortrekkersrol gespeeld in het herzieningsproces en in de toekomst zullen ze actief en constructief blijven om het Europese regelgevende kader dat de uitvoer van conventionele wapens regelt te versterken.

 • Update van de dual-use regelgeving

 • Op 14 december 2018 heeft de Europese Unie de jaarlijkse update van dual-use producten gepubliceerd. U vindt deze meest recente aanpassingen aan Bijlage I van de ‘dual-use’ verordening in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1922 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

  Deze gedelegeerde verordening wijzigt naast de lijst van dual-use producten ook de Bijlagen II en IV. Dit kan dus een impact hebben op uniale algemene vergunningen of op de vergunningsplichtigheid wat het overbrengen van dual-use producten naar andere Europese lidstaten betreft. Een volledig overzicht van de aanpassingen kan u vinden op de website van DG Trade van Europese Commissie (EN). Sinds 15 december 2018 is de update officieel in werking getreden.

  Photo du drapeau de l’Union européenne

 • Blocking Statute voor export naar Iran

 • Ter reactie op de sancties die ingeroepen zijn vanuit de Verenigde Staten tegenover de Islamitische Republiek Iran, nadat de VS zich uit de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) had teruggetrokken, heeft de Europese Commissie besloten om een Blocking Statute in te voeren tegenover Europese bedrijven. In de praktijk wil dit zeggen dat de Europese Commissie maatregelen neemt om de VS sancties “tegen te gaan”. Deze maatregelen nemen twee vormen aan: langs de ene kant worden EU-bedrijven gesanctioneerd die wegens de Amerikaanse sancties hun economische activiteiten in Iran stopzetten, en anderzijds worden er beschermingen aangeboden voor EU- bedrijven die ondanks de Amerikaanse sancties pogen zaken te doen in Iran.

  Deze wetgeving is niet draconisch: er zijn mogelijkheden voor EU-bedrijven om een aanvraag in te dienen om de Amerikaanse wetgeving toch na te leven, maar enkel als ze kunnen aantonen dat deze niet-naleving hen of de EU ernstige schade zou berokkenen. Belgische bedrijven die beschermingen willen aanvragen of meer informatie willen bekomen kunnen hun vraag richten naar de Cel Vergunningen, die van hieruit FOD Economie zal contacteren, die de vraag uiteindelijk dan zal doorgeven aan de Europese Commissie.

  Hiernaast kan u ook meer informatie terugvinden op de website van de Europese Commissie.

   

  Foto van de vlag van Iran

 • Is uw bestemmingsland onderworpen aan sancties?

 • Indien u zou willen controleren of het land naar waar u zou willen uitvoeren het onderwerp is van sanctieregimes (van de VN of de Europese Unie) kan u dit hier nakijken: http://www.sanctionsmap.eu

  Deze website geeft een courante en duidelijk zichtbare blik op de geografie van de momenteel geldende sanctieregimes.

  Een controlereflex opbouwen voor uitvoer naar een nieuw land geeft u de mogelijkheid om snel te controleren of uw potentiële klant al dan niet het onderwerp is van een direct verbod en/of de goederen in kwestie onderworpen zijn aan een internationale sanctie.

  Desalniettemin moet men rekening houden dat de afwezigheid van een sanctieregime niet wil zeggen dat de uitvoer sowieso zal worden toegestaan. Andere criteria  treden evenzeer in werking bij de beoordeling van iedere beweging.

  Voor iedere bijkomende gewenste verklaring kan u de Cel Vergunningen contacteren.

   

  Foto toespraak van Mijnheer Poutine tijdens de Algemene vergadering van de Verenigde Naties